Orzecznictwo sportowo – lekarskie
Na badania mogą zgłaszać się sportowcy niezależnie od wieku i uprawianej dyscypliny sportowe.
Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badania wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 • badania wstępne (badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej)
 • badania okresowe (kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 m-cy)
 • badania kontrolne (są to badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami)

Wydawanie orzeczeń i zaświadczeń.
Kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin.

Badania okresowe sportowców odbywają się co 6 m-cy. Do badania wstępnego niezbędne są:

 • badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem,  OB,  poziom glukozy w surowicy krwi,  badanie ogólne moczu)
 • EKG (wykonywane na miejscu)
 • ankieta badania podmiotowego zawodnika
 • w przypadku chorób przewlekłych wymagane zaświadczenie od lekarza specjalisty leczącego dane schorzenie,  o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

Badania laboratoryjne i EKG wykonujemy raz w roku.

Legislacja
Akty prawne obowiązujące w orzecznictwie sportowo – lekarskim i w medycynie sportowej:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich Dz.U.11.88.501 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietania 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego Dz.U.11.88.502 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Dz.U.11.88.500 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Na pierwszą wizytę należy przynieść ze sobą

 • wypełnioną ankietę badania podmiotowego zawodnika
 • legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem
 • dokumentacje medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych lub informacje od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie
 • oraz wyniki badań, jeżeli były wykonywane w ostatnich 2 latach:
  • badanie RTG odcinka szyjnego kręgosłupa – dotyczy dyscyplin: zapasy i judo
  • badanie EEG z konsultacją neurologiczną – dotyczy sportów walki
  • badanie RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa – dotyczy podnoszenia ciężarów
  • audiogram – dotyczny strzelectwa sportowego, kandydatów do klas wojskowych

 
Zakres badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

  – co 6 miesięcy:

 • pomiary antropometryczne
 • ogólne badanie lekarskie
  – co roku:

 • badanie EKG spoczynkowe
 • badanie ogólne moczu z ocenę mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
 • oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy, sporty motorowych)
 • badanie spirometryczne (dotyczy płetwonurkowania)
  – co dwa lata:

 • konsultacja kardiologiczną
 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację okulistyczną
 • konsultację neurologiczną (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe)
 • badanie elektroencefalograficzne –EMG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowanie, skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe)
 • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasów)
 • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu)
 • konsultacja psychologiczna (dotyczy skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych)
 • sporty walki (w tym judo i zapasy) – anty-HCV*, anty-HBV*, anty-HIV ( nie wymagana u dzieci wykonujących trening techniczny i ogólnorozwojowy)